3 | Huurders

 

 

 

Bijna vier op de tien Amsterdams huishoudens is huurder van een woningcorporatie. Daarmee zijn de corporaties de grootste woningaanbieders in de stad. Uit een recent bewonersonderzoek blijkt dat de meeste huurders tevreden zijn met hun woning en de dienstverlening van corporaties, maar er is op een aantal aspecten nog ruimte voor verbetering.

Woningbezit van corporaties
Op 1 januari 2023 hadden de woningcorporaties in Amsterdam bijna 191.000 huurwoningen in bezit. Dit aantal is inclusief onzelfstandige woonruimten en wooneenheden voor intramurale zorg. Het gaat hier alleen om woningen die onder de zogeheten toegelaten instelling vallen. Een aantal corporaties beheert daarnaast nog in totaal 2.500 woningen via een verbinding.
Amsterdam kent zes corporaties met ieder circa 20.000 tot 45.000 woningen binnen de gemeente. In oplopende volgorde: de Alliantie, Lieven de Key, Rochdale, Stadgenoot, Eigen Haard en Ymere. Samen bezitten zij 97% van de Amsterdamse corporatiewoningen. De overige woningen zijn in handen van drie landelijk werkzame corporaties, met circa 200 tot 2.000 woningen: Habion, DUWO en Woonzorg Nederland.

TABEL 3.1
Aantal woningen per corporatie per stadsdeel per 1 januari 2023*

Totaalde AlliantieDUWODRC**Eigen Haardde KeyRochdaleStadgenootWoonzorgYmereHabion
Centrum17.5701.38760-2.7146.0363651.2262565.526-
West30.7351.329317-3.8954.5526.2476.952-7.40439
Nieuw-West35.5875.249421-7.0534.9524.7048.8547253.629-
Zuid21.1955.18456-4.4891.6872.6393.0175823.541-
Oost32.472 4.4356591.2816.3625.2281.8594.064378.385162
Noord27.7402.171--5.7573.2023.9693.91518.725-
Zuidoost22.137521--4.7941.8748.6472.7903683.143-
Weesp3.203---136----3.067-
Totaal190.639 20.2761.5131.28135.20027.53128.43030.8181.96943.420201

* Alleen woningen die behoren tot de toegelaten instelling van corporaties zijn meegeteld (incl. onzelfstandige en intramurale eenheden).
** DRC=Duwo Rochdale Combinatie. Dit zijn woningen die DUWO en Rochdale gezamenlijk in bezit hebben.
Bron: Databank AFWC (gegevens kunnen verschillen van de jaarverslagen van de corporaties)

De corporaties verhuren samen bijna 170.000 zelfstandige sociale huurwoningen in Amsterdam. Deze woningen staan verspreid over de stad. De meeste sociale huurwoningen van corporaties zijn te vinden in stadsdeel Nieuw-West (32.000), gevolgd door Oost en West (beide circa 28.000). In verhouding tot de totale woningvoorraad verhuren corporaties veel sociale huurwoningen in Zuidoost (46%) en Noord (50%). In Centrum en Zuid staan relatief weinig sociale huurwoningen van corporaties, maar die vormen daar nog steeds bijna een kwart van de woningvoorraad.

TABEL 3.2
Corporatiebezit* t.o.v. totale woningvoorraad per stadsdeel op 1 januari 2023

Onzelfstandige
eenheden
**
Zelfstandige
woningen
***
Zelfstandige
sociale
huurwoningen
Totaal
corporatiebezit
Totale
voorraad
****
Zelfstandige
corporatiewoningen
/ totale voorraad
Zelfstandige
sociale huur
/ totale voorraad
Centrum2.89314.67713.62517.57056.31226%24%
Westpoort0000210%0%
West1.31229.42327.68130.73582.69236%33%
Nieuw-West1.40334.18431.89735.58772.55647%44%
Zuid60420.59119.35221.19583.78725%23%
Oost1.61030.86228.34832.47274.75341%38%
Noord70527.03525.39227.74050.57753%50%
Zuidoost1.07721.06020.01022.13743.49348%46%
Weesp133.1903.0943.20310.54430%29%
Totaal9.617181.022169.399190.639474.73538%36%

* Woningen in BV’s van de corporaties worden vanaf 2019 niet meer meegenomen in de telling.
** Categorie B Conform definitie DVI.
*** Categorie A Conform definitie DVI.
**** Woningvoorraad OIS. Betreft zelfstandige woningen en geclusterde onzelfstandige eenheden conform BAG registratie.
Bron: databank Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties: gegevens kunnen afwijken van de jaarverslagen van de corporaties.

 

Ymere-Gentiaanbuurt

Sinds 24 maart 2022 hoort de gemeente Weesp bij Amsterdam. Samen met Driemond (voorheen Zuidoost) vormt Weesp het stadsgebied Weesp. Sinds die fusie telt Amsterdam ruim 3.200 corporatiewoningen extra, waarvan 3.100 sociale huurwoningen. Die woningen zijn vrijwel allemaal in bezit van Ymere. Vergeleken met de rest van Amsterdam is het aandeel sociale huurwoningen van corporaties in Weesp (29%) relatief laag.

Wie zijn de huurders?
In 2022 hebben de zes grootste Amsterdamse corporaties en de AFWC, verenigd in het Datalab Amsterdamse Corporaties, voor de tweede keer een bewonersonderzoek uitgevoerd. Onder de noemer Huurders in de Regio Amsterdam (HIRA) zijn alle huurders van zelfstandige woningen benaderd om mee te doen aan een uitgebreide enquête. Bijna 62.000 huurders hebben de HIRA-enquête ingevuld, waarvan ruim 38.000 huurders uit Amsterdam, waardoor analyses tot op buurtniveau mogelijk zijn. De belangrijkste resultaten zijn te vinden in het HIRA-dashboard op de website van de AFWC.

In opdracht van het Datalab heeft Onderzoek & Statistiek (O&S) van de gemeente Amsterdam een weegfactor voor het HIRA-onderzoek gemaakt, zodat op basis van de antwoorden ook een representatief beeld kan worden geschetst van alle huurders van de deelnemende corporaties. Uit de gewogen resultaten blijkt dat ruim de helft van de corporatiewoningen (53%) in Amsterdam wordt bewoond door alleenstaanden en bijna een kwart (24%) door twee personen. Slechts 6% van de huurders bestaat uit grote huishoudens, met vijf personen of meer. Circa één op drie Amsterdamse huurders is 65 jaar of ouder, terwijl maar 4% jonger is dan 28 jaar. Bijna 90% van de huurders behoort qua inkomen tot de doelgroep van corporaties. Verder is ruim een kwart van de huurders van corporatiewoningen in Amsterdam hbo of universitair opgeleid.

Tevreden huurders
In het HIRA-onderzoek 2022 is aan huurders onder meer gevraagd of zij tevreden zijn met hun woning en de dienstverlening van corporaties. De Amsterdamse huurders zijn over het algemeen tevreden over hun woning. De HIRA-respondenten geven hun woning in zijn geheel als rapportcijfer gemiddeld een 6,9. Dat cijfer is ongeveer even hoog als bij de vorige meting, in 2020. Net als twee jaar eerder zijn de Amsterdamse huurders niet over alle aspecten van de woning even tevreden. Het minst tevreden zijn de respondenten over de gehorigheid van hun woning: die geven zij gemiddeld een 5,6. Ook de isolatie scoort met een 5,8 slechts een krappe voldoende. Veel positiever zijn de huurders over de grootte en de indeling van de woning (beide 6,9) en de ventilatie (7,2).

Aan de huurders die hebben meegedaan aan het HIRA-onderzoek is ook gevraagd wat zij van de dienstverlening van corporaties vinden. Voor de totale dienstverlening geven de Amsterdamse respondenten hun corporatie een 6,4. Dit gemiddelde rapportcijfer geldt ook voor de communicatie van de corporatie en het vertrouwen dat de huurders in de corporatie hebben. Daar is dus nog ruimte voor verbetering.

De meeste Amsterdamse huurders van corporaties zijn tevreden met de buurt waarin zij wonen. De buurt als geheel krijgt van de respondenten gemiddeld een 7,3. Dit gemiddelde varieert wel per buurt (zie hoofdstuk 8 Leefbaarheid). Qua voorzieningen zijn de huurders het meest tevreden over het openbaar vervoer in hun buurt (7,9) en het minst over de parkeervoorzieningen, met name voor de fiets (6,0). De huurders van corporaties lijken inmiddels minder overlast te ervaren van vervuiling dan enkele jaren geleden. Dit rapportcijfer is gestegen van gemiddeld 5,4 in 2020 naar 5,8 in 2022. Ook bij burenoverlast is een verbetering te zien van 6,5 naar 6,8.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Contact

Verstuur