9 | Verduurzaming

Ymere-Klein Dantzig
De Amsterdamse corporaties werken met de gemeente, warmtebedrijven en netbeheerders aan een duurzame stad. Er worden inspanningen geleverd om de CO2-uitstoot te verminderen en voorbereidingen getroffen om woningen aan te sluiten op het warmtenet. Verder groeit het aantal zonnepanelen op corporatiedaken.

Duurzame renovatie
Corporaties verbeteren de kwaliteit van hun woningen door te investeren in onderhoud en duurzame renovatie. In 2020 werden 1.242 woningen op hoog niveau (>€ 25.000 per woning) gerenoveerd. Dat cijfer ligt lager dan een jaar eerder, toen 2.199 hoogniveau renovaties werden uitgevoerd. In Nieuw-West werden de meeste woningen gerenoveerd (612).

Als gevolg van duurzame renovaties en door toevoeging van nieuwbouw verandert de samenstelling van de woningvoorraad. Het aandeel woningen met een energielabel A, B en C is toegenomen van 41% (2015) naar 71% (2020). Het aantal woningen met een G of F-label is tegelijkertijd sterk afgenomen.

TABEL 11
Hoogniveau renovatie per stadsdeel (2011-2019)
| Bron: eigen opgave corporaties

 201820192020
Centrum2866
West1.39182863
Nieuw-West259384612
Zuid9816666
Oost23851948
Noord167274132
Zuidoost108255
Totaal2.2612.1991.242
 * Minimale investering van € 25.000 (excl. verhuiskostenvergoeding, communicatie en proceskosten etc.)

FIGUUR 21
Energielabels van Amsterdamse corporatiewoningen (2014 – 2020) 
| Bron: eigen opgave corporaties

CO2-monitor
De Amsterdamse woningcorporaties hebben zich al jaren geleden verbonden aan de landelijke doelstelling een CO2 -neutrale woningvoorraad te realiseren uiterlijk in 2050. Dit doel wordt onder meer bereikt door betere woningisolatie. Sinds enkele jaren maken de corporaties ook voortgang met het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Daarnaast wordt de CO2-uitstoot beperkt door het plaatsen van zonnepanelen. Over al deze maatregelen hebben corporaties, gemeente en huurderskoepels voor de periode 2020-2023 nieuwe Samenwerkingsafspraken gemaakt.

Om deze afspraken en het effect daarvan op de gezamenlijke CO2-doelstelling te monitoren, heeft de AFWC in 2019 een gezamenlijke CO2-monitor laten ontwikkelen. De CO2-monitor is een online dashboard waarmee de resultaten op het gebied van verduurzaming worden gevolgd.

In mei 2021 zijn de achterliggende datasets geactualiseerd met bouwkundige gegevens van het vastgoed en het daadwerkelijke gemiddelde verbruik aan gas en elektra. Dit resulteert medio juni in een eerste rapportage.

 

 

 

 

 

Rochdale- Dobbebuurt

Aardgasvrij
De Amsterdamse woningcorporaties verduurzamen hun woningen onder meer door ze aardgasvrij te maken. In 2020 heeft de gemeente Amsterdam de Transitievisie Warmte vastgesteld. Collectieve warmte wordt voor veel buurten gezien als één van de meest voor de hand liggende technieken om dat doel tegen de laagste maatschappelijke kosten te bereiken. De corporaties kijken samen met Vattenfall en de gemeente of zij een overeenkomst kunnen sluiten voor het aansluiten van tienduizend woningen; dit gebeurt in het project de Amsterdamse Warmtemotor. Op dit moment wordt hard gerekend aan de aardgasvrije toekomst van de eerste buurten.

Woningen aansluiten op het bestaande warmtenet zorgt direct voor een flinke CO2 -besparing. Mocht verdere verduurzaming van de warmtebronnen slagen, dan kan het Amsterdamse warmtenet vanaf 2040 volledig CO2-neutraal zijn. Daarnaast is grootschalige aanpak ook bedoeld om de kosten te beperken en het aansluittempo te versnellen, terwijl de energiekosten voor de bewoners gelijk blijven. Hierbij wordt uitgegaan van een gebiedsgerichte aanpak, zoals eerder vastgelegd in de City Deal Amsterdam.

De AFWC begeleidt het transitieprogramma van zeven corporaties, de gemeente Amsterdam, Vattenfall en Westpoort Warmte. Vattenfall streeft naar een volledig CO2-neutraal warmtenet in 2040. Als het projectdoel wordt behaald, dan zal binnen twintig jaar bijna een kwart van alle Amsterdamse woningen een aansluiting hebben op het bestaande warmtenet en op een meer duurzame wijze worden voorzien van warmte. Voor het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelstellingen zou dit een grote stap vooruit zijn.

Warmtemotor
In de eerste helft van 2020 hebben de deelnemende partijen de kaders en de plannen voor de Amsterdamse Warmtemotor vastgesteld. In de tweede helft van 2020 en de eerste helft van 2021 hebben experts in technische sessies verkend waar kostenreductie en verdere standaardisering mogelijk zijn. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de huurderskoepel en zijn de eerste buurten geselecteerd voor een diepgravende doorrekening. Ook worden voor de eerste buurten gesprekken georganiseerd met buurtbewoners. Het streven is  medio juni 2021 voldoende inzicht te hebben in het aardgasvrij maken van corporatiewoningen.

FIGUUR 13
Potentiële buurten voor de Amsterdamse Warmtemotor

Zon
Het thema zon is onderdeel van de samenwerkingsafspraken rondom duurzaamheid en energietransitie. De gemeente en woningcorporaties hebben afgesproken gezamenlijk te werken aan het realiseren van zoveel mogelijk projecten met zonnepanelen. Sinds de zomer van 2020 is hiervoor het Programmabureau Zon opgezet. Doel van het programma is problemen waar corporaties tegenaan lopen zo veel als mogelijk weg te nemen. Zo kunnen in een korter tijdsbestek meer zonnepanelen op corporatiedaken worden geplaatst.

Het Programmabureau Zon bestaat uit een projectleider vanuit de gemeente en een projectsecretaris vanuit de AFWC. Sinds de start van het bureau is er gezamenlijk gewerkt aan kennisdeling en het in kaart brengen van oplossingsrichtingen, specifiek voor de thema’s ‘Zon op VvE-bezit’ en ‘Zon op monumenten’. Ook heeft bureau Zon invulling gegeven aan de subsidieregeling De Zonmotor. De Zonmotor is één van de banenmotoren van de gemeente Amsterdam en onderdeel van het Duurzaam Herstelplan. Met een bijdrage van in totaal vier miljoen euro kunnen corporaties zonprojecten rendabel financieren en sneller uitrollen. Meer huurders kunnen zo profiteren van de opbrengsten van zonne-energie. Medio 2021 kunnen de corporaties projecten indienen die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

Sinds begin 2021 liggen er 500.000 zonnepanelen op Amsterdamse daken. Het afgelopen jaar is het aantal zonnepanelen in de stad met bijna 70% gegroeid. Corporaties leverden in 2020 ongeveer tienduizend nieuwe zonnepanelen op. Deze panelen hebben een gezamenlijk vermogen van circa 3 megawattpiek.

Zon op monumenten
Renovatie van woningcomplex Indië 2 van Eigen Haard aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost laat zien dat ook bij woningen met monumentale waarde mogelijkheden bestaan duurzaamheidsambities, waaronder de plaatsing van zonnepanelen, mee te nemen in de planvorming. Aan de hand van verschillende ontwerpen, een zichtstudie en veel afstemming tussen corporatie, architect, gemeente en bewonerscommissie is het gelukt een renovatievoorstel te doen waar de commissie Ruimtelijke Kwaliteit mee heeft ingestemd. In het plan zijn zonnepanelen voorzien op een aantal strategische plekken, zodanig dat het straatbeeld behouden blijft.

Zon op VvE-dak
De duurzaamheidscommissie van ‘VvE Westerkaap 2’ op het Westerdokseiland in Amsterdam-Centrum is in 2019 met een voorstel gekomen zonnepanelen op het dak van het complex te plaatsen. Het had heel wat voeten in aarde om tot een akkoord te komen. Het gebouw kent meerdere eigenaren. Ymere is voor veertig procent eigenaar. Samen met Iederzon, de vaste partner van Ymere, en de duurzaamheidscommissie van de eigenaren is het gelukt het plan uit te voeren. Sinds maart dit jaar liggen er 160 zonnepanelen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Contact

Verstuur