7 | Leefbaarheid

de Key – communitybuilders Lieven
Amsterdamse corporaties werken samen met de gemeente en welzijnspartners aan leefbare buurten, waar het prettig wonen en werken is. Samen zetten zij in op het schoon, heel en veilig houden van wooncomplexen, onder andere door de inzet van wijk- en gebiedsbeheer.

De corporaties doen dit gebiedsgericht. Ieder gebied vraagt om een eigen aanpak, omdat ieder gebied andere knelpunten kent en andere kansen biedt. In de basis geldt dat wijken en wooncomplexen van de corporaties schoon, heel en veilig moeten zijn. Vernielingen en schade worden zo snel als mogelijk aangepakt. In buurten met weinig sociale cohesie en/of onveiligheidsgevoelens, bij bijzondere projecten en in nieuwbouwcomplexen zetten de woningcorporaties vaak in op community building. De Academie van de Stad zorgt voor de selectie en begeleiding van de communitybuilders. In buurten waar de sociale cohesie sterker is, ondersteunen corporaties projecten in het kader van zelfbeheer.

BeterBuren
Om woonoverlast aan te pakken werken corporaties samen met andere instanties, zoals het Meldpunt Zorg- en Woonoverlast. Buurtbewoners kunnen daar terecht om overlast te melden. Een andere belangrijke partner is de organisatie BeterBuren. Al vijftien jaar zet BeterBuren vrijwilligers in om ergernissen tussen buren op te lossen. Huurders kunnen daar ook een beroep op doen. De Amsterdamse woningcorporaties zetten BeterBuren in sinds de start van deze organisatie in 2005. Buurtbemiddeling draagt eraan bij dat huurders afspraken met elkaar maken en dat de overlast die zij van elkaar ondervinden wordt opgelost of verminderd. In 2019 kreeg BeterBuren in Amsterdam 1.445 aanvragen voor buurtbemiddeling. In 78% van de gevallen was sprake van geslaagde bemiddeling.

Stadgenoot- Dit is gebiedsbeheer!

 

 

 

 

 

 

Rochdale – Blok N 042

Aanpak woonfraude
Woningcorporaties hebben in 2019 de afspraken met de gemeente over de gezamenlijke aanpak van woonfraude vernieuwd. De grootste fraudecategorie betreft onderhuur van sociale huurwoningen. Vaak wordt veel geld verdiend met onderhuur; daarbij treffen de fraudeteams veel onveilige en schrijnende situaties aan. Daarom hebben de corporaties in 2019 hun inzet vergroot en begin dit jaar een nieuw convenant ‘Zoeklicht’ met de gemeente Amsterdam getekend.
De corporaties hebben steeds meer aandacht voor woonfraude en de fraudeteams zijn uitgebreid. Een belangrijke ontwikkeling is ook dat voortaan gewerkt wordt met zogeheten combi-teams: een handhaver van de gemeente gaat samen met een woonfraudespecialist van de corporatie op pad. Dat is niet alleen efficiënt. Door directe betrokkenheid van de gemeente kunnen ook makkelijker bestuurlijke boetes worden opgelegd. In 2019 wisten de fraudeteams van de woningcorporaties in 773 gevallen woonfraude te bewijzen en kon de woning worden vrijgemaakt voor rechtmatige verhuur. Het aantal vrijgemaakte woningen als gevolg van woonfraude daalt al jaren. Dit heeft vermoedelijk meerdere oorzaken. Zo speelt de nieuwe privacywetgeving corporaties en gemeente parten. Daarnaast lijkt het lastiger te worden om mensen op fraude te betrappen en dossiers rond te krijgen. Dit kan het gevolg zijn van het feit, dat de afgelopen jaren de bekendheid over de actieve opstelling van corporaties en gemeente is toegenomen en huurders daardoor voorzichtiger opereren. De bestrijding van fraude met sociale huurwoningen staat ook op de agenda van het Rijk. Na aandringen van onder meer de AFWC besteedt de minister van Binnenlandse Zaken aandacht aan het versterken van de samenwerking en een betere gegevensuitwisseling tussen (overheids-)organisaties.

FIGUUR 19
Aantal woningen leeggemaakt door bestrijding woonfraude
| Bron: eigen opgave corporaties

Corporatie201720182019
De Alliantie746481
Eigen Haard193166173
De Key553345
Rochdale145140134
Stadgenoot188162123
Ymere219256217
Totaal874821773

Zo speurt Amsterdam naar woonfraude – reportage At5

Aanpak woningvervuiling

Woningcorporaties hebben in 2019 samen met de gemeente en partnerorganisaties de Amsterdamse Aanpak Hoarding en Woningvervuiling gelanceerd. Er zijn jaarlijks zo’n 300 huishoudens in de stad die hun huis door verzameldwang ernstig vervuilen.

De afspraken in de Amsterdamse Aanpak hebben als doel, dat elke betrokken partij weet wat hem te doen staat en dat bewoners worden begeleid zelf de regie te nemen om hun woning en leefsituatie weer op orde te krijgen. Dit is belangrijk. Het gaat erom dat zij na ingrijpen niet opnieuw terugvallen in hun oude gedrag. Geduld en goede, langdurige begeleiding zijn hiervoor van essentiële betekenis. Alleen op die manier kunnen woningcorporaties voorkomen dat huurders met verzameldwang te maken krijgen met gedwongen ontruimingen of huisuitzettingen.

Amsterdamse Aanpak Woningvervuiling

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Contact

Verstuur